kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (2024)

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (1)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

Rychlá příručka k instalaci, zapojení a spuštění

kotle

BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI.

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup produktů společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. a projevenou důvěru!

Tento dokument Vám usnadní první kroky při instalaci a spuštění Vašeho nového kotle. Neosvobozuje ovšem od povinnosti seznámení se a dodržování pokynů uvedených v Návodu k obsluze a instalaci kotle a v návodu k řídící jednotce!

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (2)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

1. Kontrola jakosti a kompletnosti a) Zkontrolujte případná skrytá poškození, ke kterým mohlo dojít během přepravy, i přesto, že obal kotle

nebyl poškozen. V případě nalezení poškození neprodleně zašlete informace společně s fotodokumentací na e-mail [emailprotected].

b) Zkontrolujte obsah balení kotle: I. BLAZE COMFORT – kompletní kotlové těleso s regulátorem a Redukcí 2 1/2" na 6/4" pozink,

odtahový ventilátor, páka turbulátorů se spojovacím materiálem, 3ks nářadí, návod k obsluze, instalaci kotle a záruční list. Termostat + pružina termostatu (pouze při koupi verze s termostatem). Lambda sonda (pouze při koupi verze kotle LAMBDA). a) Regulace 860D3 – 3x čidlo CT4, spalinové čidlo CT2S, 6x konektor pro připojení zařízení 230V b) Regulace 800D – 2x čidlo CT4, spalinové čidlo CT2S, 5x konektor pro připojení zařízení 230V, 1x

kabel ventilátoru

II. BLAZE COMFORT COMBI - kompletní kotlové těleso s regulátorem a Redukcí 2 1/2" na 6/4" pozink, hořák na pelety, odtahový ventilátor, madlo páky turbulátorů se spojovacím materiálem, 3x čidlo CT4, spalinové čidlo CT2S, 6x konektor pro připojení zařízení 230V, 3ks nářadí, návod k obsluze, instalaci kotle a záruční list.

Příslušenství dodávané navíc při verzi kotle LAMBA:

Magnet pro odblokování servopohonu – používá se pouze v případě, kdy je servopohon nefunkční a je třeba ručně pohnout s clonou přívodu vzduchu. Pro odblokování magnet přiložte na servopohon v místě, kde se nachází logo stejné jako na plastovém držáku samotného magnetu

2. Odstrojení kotle pro přemístění do kotelny

Kotel se dodává s přepravními nohami, které umožňují přepravu paletovým vozíkem. Ty jsou připevněny pomocí 4 šroubů M12. Po umístění do kotelny se nohy demontují a šrouby namontují zpět (slouží pro ustavení kotle). Pro snížení váhy kotle je možné odstrojit některé jeho části, dle následujícího postupu:

a) Vyjmutí keramických tvarovek ze spodního spalovacího prostoru - vysuňte směrem k sobě boční tvarovky - zadní tvarovky vyklopte směrem k sobě a sundejte nerezovou lištu, poté vyjměte zadní tvarovky - tvarovky dna vyjměte jako poslední

b) Vyjmutí keramických tvarovek z přikládací komory - vyjměte tvarovky dna přikládací komory

c) Demontáž spodních dvířek - dvířka otevřete a vysuňte směrem nahoru, tím se uvolní z pantu.

d) Demontáž krytů kotle – je nezbytné demontovat rozvodnici regulátoru a případné kabely vstupující pod kryt kotle

Magnet pro odblokování servopohonu

Lambda sonda

Rameno clony

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (3)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (4)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

Pro sestavení postupujte opačným způsobem než při odstrojení.

3. Montáž madla páky turbulátorů a) Otevřete dvířka přikládací komory.

b) Vsuňte páku turbulátoru přes

otvor v plášti kotle tak aby zámky v páce a hřídeli uvnitř kotle do sebe zapadly.

c) Prostrčte šroub s podložkou otvorem v páce a pevně utáhněte.

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (5)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

4. Demontáž přepravních noh

2. 1.

3. 4.

5. 6.

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (6)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

5. Montáž odtahového ventilátoru

Odtahový ventilátor je dodáván demontovaný, pro přepravu vložen do přikládací komory kotle. Na kouřovodu kotle povolte šroub s vnitřním šestihranem. Nasuňte ventilátor a zvolte požadovanou polohu pro danou instalaci. Následně zajistěte šroubem s vnitřním šestihranem a propojte s řídící jednotkou dodávaným kabelem s 5-ti pólovým konektorem.

(Ventilátor lze otočit i směrem dolů v tomto případě je nutno regulaci přesunout na bok kotle)

Pro verze kotlů LAMBDA – instalujte do závitu na odtahovém ventilátoru lambda sondu. Následně ji připojte ke kabelu vedoucímu z rozvodnice regulátoru pomocí konektoru.

6. Instalace teplotních čidel REGULACE ecoMAX860D3 a) Čidlo teploty kotle je instalováno z výroby. b) Spalinové čidlo připojte na svorky č. 1 na rozvodnici regulátoru. Následně čidlo umístěte do otvoru v

odtahovém ventilátoru a zajistěte šroubem c) Je důležité a nezbytné připojit a instalovat také obě (horní a dolní) čidla akumulační nádrže na svorky č.

7,8 na rozvodnici regulátoru. d) Další čidla (TUV, topný okruh) připojte dle potřeby na odpovídající svorky rozvodnice regulátoru.

Osazený ventilátor a instalace lambda sondy

Připojovací rozměry

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (7)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

REGULACE ecoMAX800D

a) Čidlo teploty kotle je instalováno z výroby. b) Spalinové čidlo připojte na svorky dle nálepky na rozvodnici regulátoru. Následně čidlo umístěte do otvoru

v odtahovém ventilátoru a zajistěte šroubem c) Je důležité a nezbytné připojit a instalovat také horní čidlo akumulační nádrže na svorky dle nálepky na

rozvodnici regulátoru. 7. Instalace termostatu

Termostat je vsunut do nátrubku na vstupu studené vody do kotle, dotlačený pružinou, kterou dotláčí redukce viz. obr.

8. Instalace napájení čerpadel a pohonů směšovacích ventilů

Pro napájení čerpadel a pohonů směšovačů 230V použijte dodávané konektory. Do konektoru zapojte vodiče L,N a PE (pro čerpadla) nebo vodiče L, N (pohony ventilů). Následně konektor zapojte do odpovídající zásuvky v rozvodnici regulátoru dle popisu na víku rozvodnice a manuálu.

9. Správné sestavení keramických tvarovek v kotli.

Spodní spalovací prostor – tvarovky musí být usazené jako je uvedeno na obrázku vpravo. Spodní tvarovky se vkládají jako první po stranách musí být dány vymezovací lišty. Boční tvarovky jsou zasunuty pod držáky tvarovek na těle kotle. Zadní tvarovky jsou zajištěny nerezovou lištou, která zajišťuje, aby nedošlo ke spadení tvarovek nebo naopak k jejich vyhnutí k tělesu kotle. Pod zadní stěnou tvarovek musí být umístěna nerezová záslepka.

Přikládací komora a spalovací – sestavení keramiky jako je na obrázku.

Kotle BC25 a BC30

1. Tvarovka spalovacího prostoru

2. Tvarovka tryska 3. Tvarovka šikmá 4. Tvarovka dlouhá 5. Tvarovka střed 6. Nerezová záslepka

Kotle BC15 a BC20

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (8)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

10. Otočení spodních dvířek

Pokud Vám nevyhovuje sériově dodávaná verze spodních dvířek pant vlevo, klika vpravo, postupujte prosím dle

následujících instrukcí:

a) Otevřete dvířka

b) Vysunete směrem nahoru čímž se uvolní z pantu.

Následně nasaďte dvířka na pant na opačné straně.

11. Montáž hořáku (kotel BLAZE COMFORT COMBI)

Hořák instalujte do otvoru ve spodních dvířkách kotle a zajistěte jej pomocí dvou matic M8. Následně propojte podavač ze zásobníku paliva s hořákem pomocí dodávané antistatické hadice a nerezového připojovacího kolena. Hadici co nejvíce napněte a na obou koncích zajistěte kovovou objímkou a zásobník na kolečkách zajistěte brzdou. Napájení pohonu podavače v zásobníku připojte do zdířky v hořáku. Z řídící jednotky vede šedý, 12-ti žílový kabel, který je nezbytné připojit do hořáku pomocí konektoru.

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (9)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

12. Připojení ke komínu

Připojení kotle ke komínu musí být provedeno tak, aby byly dodrženy požadavky

ČSN 73 4201:2008 Komíny a kouřovody.

Kouřovod připojte na hrdlo odtahového ventilátoru. Všechny spoje kouřovodu přelepte hliníkovou páskou.

13. Připojení hydraulické instalace

Pro připojení k akumulační nádrži a topnému systému prosím postupujte dle schématu zapojení a informací uvedených v Návodu k instalaci a obsluze kotle.

14. V řídící jednotce nastavte parametry topného systému dle návodu k obsluze řídící jednotky. Pro spalování dřeva není třeba měnit žádné parametry. Pro spalování pelet je nezbytné provést kalibraci podavače pelet.

15. Kontrola před prvním zatopením v kotli

• zkontrolujte připojení ke komínu (stav, těsnost)

• zkontrolujte připojení k hydraulické instalaci, funkčnost čerpadla kotle a odvzdušnění celého topného systému, množství vody – tlak, nedošlo-li k zamrznutí

• zajistěte, že akumulační nádrž s vytápěným objektem odeberou vyrobené teplo

• zkontrolujte správnost usazení keramických tvarovek

• zkontrolujte těsnost horních a dolních dvířek (v těsnící šňůře je viditelně vytlačený rám dvířek)

• zkontrolujte, že se v kotli nenachází žádné cizí předměty

• zkontrolujte, zda je řídící jednotka připojena k síťovému napájení a displej je aktivní

• zkontrolujte, zda je hořák správně instalován a je propojen s podavačem paliva a s řídící jednotkou (BLAZE COMFORT COMBI)

16. První zatopení v kotli – DŘEVO REGULACE ecoMAX860D3

a) Aktivujte regulátor z režimu STAND-BY kliknutím prstu na obrazovku a následně potvrďte zapnutí regulátoru b) U verze bez lambdy nastavte clonu do polohy I. c) Zvednutím madla dvířek se pomocí dveřního spínače aktivuje odtahový ventilátor d) Do přikládací komory naskládáme drobnější polena. Pokládáme je tak, aby mezi nimi byly mezery (vzájemně

překřížené). Tato vrstva by měla zhruba zaplnit spodní zužující se část přikládací komory. Na tuto vrstvu naskládáme drobné třísky či odřezky. Na třísky položíme zapálený zmačkaný papír. Je vhodné, když papír zakrývá celou plochu vloženého paliva a následně na zapálený papír přidat další polena tak, aby plameny nešlehaly vzhůru, ale dolů vrstvou dřeva.

e) Zavřeme horní dvířka necháme podle potřeby rozhořívat (cca 5 min). f) Když se ujistíme, že oheň se rozhořel (pohledem do průzoru nebo růstem teploty spalin), naložíme kotel palivem

(viz kap. 6.2 Návodu k obsluze a instalaci kotle). Při správně provedeném zátopu kotel dosáhne jmenovitého výkonu do 30 min.

REGULACE ecoMAX800D a) Stlačením ovládacího kolečka na regulátoru aktivujte regulátor a otočením vyberte režim START, následně

potvrďte stlačením. b) Clonu nastavte do polohy I. c) Do přikládací komory naskládáme drobnější polena. Pokládáme je tak, aby mezi nimi byly mezery (vzájemně

překřížené). Tato vrstva by měla zhruba zaplnit spodní zužující se část přikládací komory. Na tuto vrstvu naskládáme drobné třísky či odřezky. Na třísky položíme zapálený zmačkaný papír. Je vhodné, když papír zakrývá celou plochu vloženého paliva a následně na zapálený papír přidat další polena tak, aby plameny nešlehaly vzhůru, ale dolů vrstvou dřeva.

d) Zavřeme horní dvířka necháme podle potřeby rozhořívat (cca 5 min). e) Když se ujistíme, že oheň se rozhořel (pohledem do průzoru nebo růstem teploty spalin), naložíme kotel palivem

(viz kap. 6.2 Návodu k obsluze a instalaci kotle). Při správně provedeném zátopu kotel dosáhne jmenovitého výkonu do 30 min.

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (10)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

17. První zatopení v kotli – PELETY a) Naplňte zásobník paliva peletami b) Naplnění podavače (regulátor musí být v režimu STAND-BY) – vstupte do Servisní menu -> Ruční řízení a zde

aktivujte PODAVAČ. Tím se začne plnit podavač. Odpojte od hořáku nerezové připojovací koleno a nechejte pelety propadávat do nádoby po dobu jedné minuty. Po tomto úkonu je naplněn podavač a je možné přejit k samotné kalibraci. Vyprázdněte nádobu s peletami a znovu ji umístěte pod hadici s připojovacím kolenem. Vstupte do Menu -> Nastavení kotle -> Modulace výkonu pelety -> Podavač. Zde vyberte možnost Test účinnosti podavače a zvolte START. Po dobu 6 minut bude podavač pracovat, je nezbytné veškeré pelety zachytit do nádoby. Následně množství pelet zvažte a zadejte ve stejném menu do parametru Váha paliva. Tímto je podavač zkalibrován.

c) Nastavení ventilátoru – vstupte do Menu -> Nastavení kotle -> Modulace výkonu pelety v tomto menu můžete upravit výkon ventilátoru pro jednotlivé úrovně výkonu hořáku.

d) Hodnocení barvy kouře: Šedý – známka nedostatku vzduchu pro hoření – zvýšit výkon ventilátoru. Neviditelný – spaliny které letí z komína způsobují vlnění vzduchu – vlhkost plynu je nad rosným bodem a takto je ventilátor nastaven správně. Bílý – je to výsledek kondenzace par, což znamená že hodnota CO je nízká = správné nastavení. Příznaky správného nastavení parametrů hoření jsou: - nezapáchající, světle žlutý plamen vychází ze spalovací komory hořáku. - stěny komory kotle nebo výměníku jsou lehce pokryty světle šedou vrstvou

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (11)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

Místo pro Vaše poznámky:

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (12)

© 2019, BLAZE HARMONY s.r.o. Příručka BC & BCC

BLAZE HARMONY s.r.o.

Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou

Česká republika

email: [emailprotected]

www.blazeharmony.com

kotle BLAZE COMFORT & BLAZE COMFORT COMBI - [PDF Document] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5883

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.